انتشاراتنشریاتماهنامه فرهنگ عمومی

شماره 1 تابستان 1394
عناوین برخی مطالب: نگاهی به ادوار شورای فرهنگ عمومی، گزارش همایش ارتقاء توانمندی های شوراهای فرهنگ عمومی کشور، همایش ارتقاء توانمندی های شوراهای فرهنگ عمومی کشور، گزارش سفرهای فرهنگی دبیر شورای فرهنگ ...
10,042.6 KB